สศค.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพรบ.ส่งเสริมฯเอสเอํมอีตั้งแต่วันนี้-25 มี.ค.นี้ รีดเงินจากแบงก์ส่งเงินเข้ากองทุนฯเพิ่ม ป้องกันไม่ให้ลุกลามต่อระบบสถาบันการเงิน รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.กำลังเปิดรับแสดงความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ระหว่างวันที่ 9-25 มี.ค.นี้ โดยมีสำระเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พ.ศ. 2543 ด้วยการเพิ่มประเภทเงินนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ครอบคลุม เงินนำส่งจากสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากด้วย “การแก้ไขครั้งนี้จะกำหนดให้สถาบันการเงิน ต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงิน โดยนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับฟื้นฟูกิจการของเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้ด้วย ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบลุกลามไปสู่ระบบสถาบันการเงิน และเป็นการสร้างเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม” ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจเอสเอ็มอี เป็นส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีสัดส่วนสินเชื่อเป็น 1 ใน 3 ของสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินทั้งหมด ดังนั้นหากเอสเอ็มอีประสบปัญหาด้านการเงิน ย่อมส่งผลต่อระบบสถาบันการเงินในภาพรวมได้ ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ประสบปัญหามีแหล่งเงินสำหรับดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สมควรให้สถาบันการเงินต้องส่งเงินเข้ากองทุนเอสเอ็มอี

นอกจากนี้ ในการแก้ไขยังกำหนดหลักเกณฑ์ให้สถาบันการเงินนำส่งเงินและเงินเพิ่มเข้ากองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเพิ่มประเภทการใช้จ่ายเงินที่สถาบันการเงินนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม ให้ใช้จ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นลูกหนี้และมีปัญหากับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews